Udbudsretibyggeriet.dk er et supplement til bogen "Udbudsret i byggeriet" af Claus Berg, der udkommer den 30. april 2012 på Jurist- og Økonomforbundets forlag.

Udbudsret i byggeriet er en samlet fremstilling af EU's udbudsregler og de nationale udbudsregler med særligt sigte på bygge- og anlægssektoren. Størstedelen af bogens emner har imidlertid også relevans for andre offentlige indkøb.

Bogen behandler bl.a.

 • hovedprincipperne for udbud
 • afgrænsning mellem de forskellige udbudsregler
 • tærskelværdier
 • valget mellem de forskellige udbudsformer
 • udformningen af udbudsbetingelser, herunder brug af referenceprodukter
 • udvælgelse af egnede tilbudsgivere (prækvalifikation)
 • afvikling af licitationer
 • alternative tilbud og sideordnet udbud
 • tildelingskriterier og evalueringsmodeller
 • inhabilitet
 • håndtering af forbehold
 • forhandlingsadgangen
 • kontraktændringer
 • håndhævelse af udbudsreglerne
 • rådgiveransvar

Bogen tager udgangspunkt i de gældende udbudsdirektiver og tilbudsloven med inddragelse af nyeste praksis fra EU-Domstolen, danske domstole og Klagenævnet for Udbud.

På hjemmesiden vil bogen løbende blive opdateret, herunder med ny rets- og klagenævnspraksis og ny litteratur, og der er også mulighed for at kontakte forfatteren med henblik på kommentarer og spørgsmål.

Opdatering er senest sket den 18. juni 2012.